ANUNȚ

Având în vedere că numărul total al elevilor care optează pentru clasa cu program de studiu intensiv al limbii engleze din cadrul Colegiului Național „Vasile Goldiș” Arad este mai mic decât numărul de locuri aprobate
în planul de școlarizare (1 clasă – 26 locuri), ELEVII înscriși NU susțin testul pentru evaluarea nivelului de competență lingvistică.

În anul școlar 2023-2024, în planul de școlarizare, avem 5 clase de-a V-a (limba I de studiu – engleză):

 • V A – 26 locuri → învățământ de masă – limba străină I engleză, limba străină II germană intensiv (clădirea B)
 • V B – 26 locuri → învățământ de masă – limba străină I engleză intensiv, limba străină II  germană (clădirea B)
 • V C – 26 locuri → învățământ de masă – limba străină I engleză, limba străină II germană  (clădirea B)
 • V D – 26 locuri → învățământ de masă – limba străină I engleză, limba străină II franceză (clădirea B)
 • V E – 26 locuri → învățământ de masă – limba străină I engleză, limba străină II franceză (clădirea B).

Update!

Perioadă de înscriere: 29.05 – 09.06.2023 (conform notei ISJ 1248 din 31.05.2023)

Acte necesare:

 • Cerere înscriere / transfer (tipizată) – după caz
 • Certificatul de naștere (copie Xerox)

Elevii școlii noastre care au urmat clasa a IV-a au locuri automat la clasa a V-a pentru care vor depune o cerere în acest sens (Anexa0). 

Elevii ai altor școli care doresc să urmeze cursuri în anul școlar la unitatea noastră vor depune o cerere în acest sens (Anexa0 și Anexa9). 

Cei care doresc să urmeze cursuri la clasa de engleză intensiv vor depune o cerere în acest sens (Anexa2). 

OBS: Prin clasă cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv se înţelege acea clasă din învăţământul preuniversitar în care o limbă modernă se studiază într-un număr mai mare cu cel puţin 2 ore față de numărul de ore prevăzut în trunchiul comun prin Planul-cadru de învățământ

Extrase din Procedura privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi străine:

Înscrierea TUTUROR candidaților pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu se face de către părintele/tutorele/reprezentantul legal instituit, completand o cerere de înscriere la secretariatul unității de învățământ dorite. (Anexa 2)

La înscriere părintele/tutorele/reprezentantul legal instituit prezintă, dacă este cazul, certificatul/diploma (în original și copie) la examene cu recunoaștere internațională (Anexa 4) ce atesta nivelul A1 sau un nivel superior obținut pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competente lingvistice. (Anexa 3)

Elevii respinși la o unitatea de învățământ dorită, în urma susținerii testului, se pot înscrie, la cerere, pe locurile rămase disponibile la alte unități școlare.

Înscrierea pe locurile rămase disponibile se realizează în ordinea descrescătoare a notei obtinute, cu acordul părintelui/tutorelui/reprezentantului legal instituit.

Termen: 6 7.06.2023

Afișarea listei cu elevii cărora li s-a aprobat echivalarea și recunoașterea examenelor internaționale

Termen: 9.06.2023, ora 12:00

Stabilirea și anunțarea unităților de invatamant care susțin testul de competente lingvistice.

Termen: 12.06.2023

Susținerea testului de competente lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu –  ETAPA I-a

Testul se organizează la nivelul unității de invatamant, doar dacă numărul elevilor admiși este mai mare decât numărul locurilor la clasa a V-a cu studiu intensiv al unei limbi de circulație internațională. Testul se organizează pana la finalul celui de-al cincilea modul al anului școlar sau după încheierea acestuia, pentru elevii clasei a IV-a, conform graficului stabilit de către Comisia județeană de organizare și evaluare a testului de competente lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională. În cazul în care testul se organizează pana la finalul celui de-al cincilea modul al anului școlar, lista rezultatelor obtinute de absolventii clasei a IV-a se afișează după încheierea modulului cinci.

Calendar

Data susținerii testului limba engleza: 15.06.2023

 • Proba scrisa: ora 9:00
 • Proba orala : ora 10:30

Data afișării rezultatelor: 19.06.2023, ora 12:00

Perioada vizualizarii lucrărilor: 19.06.2023, ora 12:30 13:00

Perioada depunerii contestațiilor: 19.06.2023, ora 13:00-16:00

Soluționarea contestatiilor: 20.06.2023, ora 15:00

Data afișării rezultatelor finale : 20.06.2023, ora 16:00

Data afisarii locurilor disponibile: 21.06.2023, ora 12:00

STRUCTURA subiectelor aferente testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

Dinaintea sustinerii testului de competență lingvistică, fiecare elev va primi un cod care va fi folosit pentru anonimizarea rezultatelor elevului.

Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala vizeaza competentele si cunostintele acumulate în clasele a III-a și a IV-a și constă într-o proba orala și o proba scrisa.

Proba orala

 • Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modema. Textul înscris pe biletul de testare trebuie sa fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și a IV-a. Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care sa dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului.
 • Etapa a II-a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o tema data, avand unul dintre membrii comisiei drept moderator.

Biletele necesare pentru proba orala vor fi elaborate astfel:

 • pentru etapa I – un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de Ministerul Educației Naționale) continand fiecare un text de 50-75 de cuvinte și 2-3 întrebări de verificare a înțelegerii globale detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la clasa sau, dacă dorește, din setul care corespunde altui manual;
 • pentru etapa a II-a – un set de bilete continand subiecte de interacțiune verbală în conformitate cu programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregatesc interactiunea verbala timp de 3-5 minute și apoi revin în fața comisiei pentru a prezenta conversația.

Proba scrisa – timp de lucru – 1 ora

Proba scrisa presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o tema data și care sa demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele scolare pentru clasele a III-a și a IV-a.

Comisia județeană de organizare și evaluare a testului de competente lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi modeme de circulație internațională elaborează subiectele și baremele de evaluare și de notare pentru testul de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi modeme de circulație internațională, în baza structurii prevăzute în ANEXA 7.

Răspunsul candidatilor este apreciat cu punctaje cuprinse între 1 – 100, astfel:

PROBA ORALA – 75 puncte

PROBA SCRISA – 25 puncte

TOTAL: 1OO puncte

Criterii specifice de departajare

În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin în urma testului același punctaj se aplica următoarele criterii specifice de departajare:

 1. Punctajul de la proba scrisa
 2. Punctajul de la proba orala

Înscrierea candidaților respinși la testare –  ETAPA A II-a

 • Afișarea locurilor rămase disponibile în urma testării la unitățile de invatamant care au clasele cu predare intensiv limba engleză.

Data afisarii locurilor disponibile: 21.06.2023, ora 12:00

 • Unitățile de invatamant la care elevii respinși au susținut testul, eliberează, la cerere, o adeverință care atestă nota obținută de elev la testul de limba engleza. Pe adeverinta se va preciza nota acordată la proba scrisă și la proba orala.

Termen: 21.06.2023, ora 16:00

 • Elevii respinși la unitatea de invatamant dorită, în urma susținerii testului, se pot înscrie, la cerere, pe locurile rămase disponibile la alte unități școlare. Înscrierea pe locurile rămase disponibile se realizează în ordinea descrescătoare a notei obținute și pe baza criteriilor specifice de departajare, cu acordul părintelui/tutorelui/reprezentantului legal instituit.

Termen: 22.06.2023, ora 14:00

 • Afisarea repartizarii finale ale elevilor

Termen: 22.06.2023, ora 16:00

Confirmarea locurilor de către părinții/tutorii sau reprezentanții legali ai elevilor

 1. în termen de 2 zile lucrătoare de la aflarea rezultatelor, părinții/tutorii sau reprezentanții legali ai elevilor din unitatea de invatamant unde aceștia au absolvit ciclul primar, au sustinut testarea și au promovat-o vor confirma locul elevilor printr-o cerere depusă la secretariatul unității de invatamant. (Anexa 8)
 2. în termen de 2 zile lucrătoare de la aflarea rezultatelor, părinții/tutorii sau reprezentanții legali ai elevilor proveniți de la alte unități de invatamant față de unitatea de invatamant dorită unde au sustinut testarea și au promovat-o vor completa o cerere de transfer la secretariatul instituției, prin intermediul careia vor confirma locul elevilor la aceasta unitate de invatamant, pe baza rezultatelor de la testul de verificare a cunoștințelor în limba modernă. Cererea de transfer se aprobă în Consiliul de Administrație pe baza testului de verificare a cunoștințelor. (Anexa 9)

Termen: 23-26 iunie 2023

Constituirea claselor a V-a cu program normal de studiu ETAPA A III-a

 • După constituirea claselor a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, directorii unităților de invatamant vor constitui clasele a V-a cu program normal de studiu prin confirmarea și/sau transferul elevilor absolvenți de clasa a IV-a din propria unitate de invatamant sau din alte unități de invatamant pe baza unui calendar și criterii specifice adoptate în Consiliul de administrație al școlii.

Termen: 27 30 iunie 2023

Observații

 • Notele primite în urma testării se afișează anonimizat, în ordine descrescătoare.
 • La proba orala nu se admit contestații.
 • La proba scrisă vizualizarea lucrărilor și eventualele contestații se depun la secretariatul unităților de invatamant. (Anexa 6 și Anexa 7 )
 • Punctajul obținut de elev după recorectarea lucrării ramane definitiv.

DOCUMENTE


MODELE TESTE LIMBA ENGLEZĂ din anii trecuti


ARHIVA

2020-2021

CALENDAR INSCRIERE CLASA A V-A

INFORMATII_inscriere clasa a V-a

Rezultate testare Limba engleza clasa a V-a 2 iulie 2021