Burse 2023-2024

Notăți privind acordarea burselor școlare în anul 2023-2024 

 

 1. Metodologiei Cadru de alocare a burselor cu nr. 6238 / 08/09.2023.
 2. Dosarele se pot depune până în data de 06.10.2023, ora 12, la secretariatele celor două clădiri, la doamnele Ramona Petrescu, respectiv Loredana Cristea, pe baza procesului-verbal, completat în dublu exemplar.
 3. Pe cererea de acordare a burselor va fi menționat un număr de contact al părintelui / tutorelui legal.
 4. Copiile diplomelor anexate vor fi certificate conform cu originalul, de către diriginți.
 5. Elevii cărora li s-a aprobat dosarul de bursă, vor preda dirigintelui un cont bancar deschis pe numele lor (document emis de bancă). Diriginții vor preda secretariatelor, pe bază de proces-verbal, conturile bancare.
 6. În urma analizei dosarelor de către comisie, vor fi comunicate rezultatele atât ale celor admiși, cât și ale celor respinși.

Cereri și documente

 

de la edu.ro:

Anul școlar 2023 – 2024 aduce o schimbare de paradigmă în privința acordării burselor școlare, impusă în primul rând de intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

În acest context, noua metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.238/08.09.2023, a fost publicată în Monitorul Oficial și ► aici.

Regăsiți în această pagină toate informațiile necesare, grupate în funcție de o serie de criterii majore de interes.

Elemente de noutate

 • bursele de merit: se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; acolo unde situația o impune, potrivit metodologiei, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;

 • bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs (în acest caz, bursele se plătesc începând cu luna februarie, inclusiv pentru luna ianuarie, până la finalul anului școlar);

 • bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional;

 • bursele de merit se acordă și pentru premiile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor școlare, respectiv elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;

 • bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv pentru elevii cu unul dintre părinți decedați, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.

Cuantumuri

 • Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei

 • Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei

 • Bursă de merit : 450 lei

 • Bursă socială: 300 lei

 • Bursă pentru mame minore : 700 lei

 • Bursă tehnologică: 300 lei

Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ în funcţie de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale sau alte venituri obţinute potrivit legii.

Bursa de excelenţă olimpică I – gimnaziu și liceu

Recompensează elevii care obțin premiile I, II, III și mențiune la:

 • olimpiadele școlare internaționale;

 • campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Bursele de excelență se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.

Bursa de excelenţă olimpică II – gimnaziu și liceu

Recompensează elevii care obțin premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației.

Bursele de excelență se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.

Bursa de merit – gimnaziu și liceu

Apreciază și încurajează efortul:

 • Celor mai buni 30% elevi din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale / a mediilor de admitere (clasa a IX-a) / a mediilor primelor două module (clasa a V-a) și celor cu rezultate mai mari sau egale cu 9.50;

 • Elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale;

 • Premianților (I, II sau III) la olimpiadele şcolare județene;

 • Premianților (I) la concursurile şcolare și extrașcolare naţionale recunoscute și finanțate sau nefinanțate de Ministerul Educaţiei;

 • Premianților (medalii de aur) la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice.

Copiile certificate ale diplomelor obținute la competiții trebuie depuse la școală, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Bursele se plătesc lunar, pe perioada cursurilor școlare.

Bursa socială – primar, gimnazial, liceal, A doua șansă (minori), inclusiv frecvență redusă

Susține participarea școlară a:

 • elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;

 • elevilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială;

 • elevilor din familii monoparentale;

 • elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;

 • elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Cererea, declarația veniturilor și documentele doveditoare (componența familiei, certificat de încadrare în grad de handicap/de la medicul specialist) trebuie depuse la școală în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Verificarea condițiilor de venit se face de către secretarul unității de învăţământ, cu ajutorul platformei PatrimVen. Înregistrarea unității de învățământ în PatrimVen durează cel mult 3 zile.

Bursele sociale se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului școlar, cu excepția lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate.

Bursa tehnologică (înlocuiește bursa profesională care se acorda conform HG nr. 1062/30.10.2012)

Susține participarea și reușita școlară a elevilor înmatriculați în cadrul specializărilor din învățământul profesional.

Bursele tehnologice se plătesc lunar, pe perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate.

Bursa tehnologică nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul şcolar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent.

Elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă.

Bursa pentru mame minore 

Bursa susține participarea și reușita școlară a mamelor minore, care frecventează cursurile de zi și au copil/copii proprii în întreținere

Burse se acordă pe bază de cerere, însoțită de certificatul de naștere al copilului/copiilor aflați în întreținerea mamei minore.

Bursele pentru mamele minore se plătesc lunar, în perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevele cumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate.

Alte informații importante

 • Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.

 • Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale.

 • Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

 • Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru mame minore se pot cumula între ele și/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit.

Plata burselor

 • Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

 • Dacă data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.

 • Plata burselor atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, se face, la data de 15 noiembrie.

Data publicării:
Miercuri, 13 Septembrie, 2023

diriginti/invatatori 2023-2024

Diriginți/Învățători în anul școlar 2023-2024

nr. crt. Profesor Clasa
1 BURCIU EMILIA P A
2 STEFANUT CRISTINA – MARIA P B
3 TRUTA ANCA P C
4 CÂLBU IBOLYA-ANDREA P D
5 VARGA JANETA ANTONETA I A
6 TOMSA DANIELA LAVINIA I B
7 SALAN (BUNACIU) DIANA I C
8 FILIP DIANA I D
9 BEJAN MIHAELA II A
10 COCIUBAN ALEXANDRA II B
11 GLIGOR NARCIS II C
12 LEUCA-ENACHE ELENA III A
13 TIBULCA FLAVIA-CODRUTA III B
14 PAGUBĂ IOAN III C
15 CUCU NADIA MIHAELA III D
16 FARCUT RODICA LILIANA IV A
17 MICA-PRUNDEANU ANCA IV B
18 DOLHA VIOREL DANUT IV C
19 NEICU OANA V A
20 BUȚIU EMILIA V B
21 MIHĂILESCU RAREȘ RADU DUMITRU V C
22 TUDUCE FLORINA-GABRIELA V D
23 STAN SĂNUȚA SIMONA V E
24 BELEI CRISTINA LIGIA VI A
25 ALDA CRISTINA VI B
26 FULGER LAURA-FLORINA VI C
27 CIOBANU CRISTINA VI D
28 KREITLER TIMEA ERZSEBET VII A
29 DREGHICI LAURA VII B
30 BĂLAJ LAURA-LIA VII C
31 NEAMT TIBERIU VII D
32 BUZGĂU DORIN DUMITRU VIII A
33 BIRO CERASELA VIII B
34 MARINESCU MARIA VIII C
35 VIDRA ALINA DANIELA VIII D
36 ȘOICA CODRUŢA ALINA IX A
37 HANTIU ADRIAN IX B
38 POPUTE ADINA IX C
39 MUDREAC LARISA IX D
40 LAZĂR CRISTINA SILVIA IX E
41 BODEA CARLA X A
42 BOCANICIU EUGENIA-MIHAELA X B
43 LAZEA MARIUS X C
44 FARCAȘIU OTILIA PATRICIA X D
45 LEUCUȚIA ALEXANDRU X E
46 MIHOC ȘTEFAN MARCEL XI A
47 IVASCU IOANA ANDREEA XI B
48 GROVU DAN XI C
49 ANGHEL ALEXANDRU XI D
50 NADIȘ LIVIA XI E
51 ALDESCU MIRELA XII A
52 GIURA ANCA XII B
53 LAZĂR GABRIELA CARMEN XII C
54 HORODNICEANU IUNIA XII D
55 ARDELEAN LUCIAN XII E

ADLIC 2023_CNVGA

Lista elevilor de la CNVGA si repartizarea lor la liceu:

Lista elevi CNVGA

Lista elevilor repartizati la CNVGA:

Cod
specializare
Profil Specializarea Candidați
repartizați
Număr
total
locuri
Limba de
predare
Bilingv Ultima medie de admitere
din anul 2023
Ultima medie de admitere
din anul 2022
125 Umanist Filologie 26 26 Limba româna 7.65 8.33
126 Umanist Filologie 26 26 Limba româna Limba engleza 7.62 8.43
127 Real Matematică- Informatică 52 52 Limba româna 8.22 8.47
128 Real Ştiinţe ale Naturii 26 26 Limba româna 8.40 8.84

Structura anului scolar 2023-2024

Structura anului scolar 2023-2024

[preluat de pe edu.ro – cea mai recentă actualizare: 04.04.2022]

Proiect:

Art. 1 (1) Anul şcolar 2023 - 2024 începe la data de 1 septembrie 2023, se încheie la data de 31 august 2024
şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2023 - 2024 încep la data de 11 septembrie
2023.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de
cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie
2024;
c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru
clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la
data de 28 iunie 2024;
d) pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de
învăţământ în vigoare.
Art. 2 Anul şcolar 2023 - 2024 se structurează, pe intervale (module) de cursuri și intervale de vacanță, astfel:
Cursuri - de luni, 11 septembrie 2023 până vineri, 27 octombrie 2023.
Vacanţă - de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până duminică, 5 noiembrie 2023.
Cursuri - de luni, 6 noiembrie 2023 până vineri, 22 decembrie 2023.
Vacanţă - de sâmbătă, 23 decembrie 2023 până duminică, 7 ianuarie 2024.
Cursuri - de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri,
23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma
consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele
didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.
Vacanță - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12
februarie – 3 martie 2024.
Cursuri - de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia
inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024.
Vacanţă - de sâmbătă, 13 aprilie 2024 până duminică, 21 aprilie 2024.
Cursuri - de luni, 22 aprilie 2024 până vineri, 21 iunie 2024.
Vacanţă - de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024
Art. 3 În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală
prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
Art. 4 (1) Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 11
septembrie 2023 – 12 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află
2
la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale (module) de cursuri
diferite, cu excepția ultimului interval (modul) de cursuri.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, din
învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi
„Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică.