Baza legislativă


Legislație || Ordine de ministru (edu.ro)

2023

 • Ordin nr. 4.966/30.06.2023 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare și stabilirea venitului maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar pentru anul 2023
 • Ordin nr. 4.480/15.06.2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 4.366/2023 privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al examenului național de bacalaureat – 2023
 • Ordin nr. 4.475/15.06.2023 pentru completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023 – 2024, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.218/2022
 • Ordin nr. 4.439/12.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 – 2023
 • Ordin nr. 4.438/12.06.2023 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale – examenul național de bacalaureat 2023
 • Ordin nr. 4.429/08.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 – 2023
 • Ordin nr. 4.339/30.05.2023 pentru completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 – 2023
 • Ordin nr. 4.338/30.05.2023 pentru completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.843/2009
 • Ordin nr. 4.336/30.05.2023 privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al examenului național de bacalaureat – 2023
 • Ordin nr. 4.319/26.05.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 – 2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare
 • Ordin nr. 4.325/29.05.2023 pentru modificarea ordinului ministrului educației nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar.
 • Ordin nr. 4.323/29.05.2023 pentru completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare
 • Ordin nr. 4.320/26.05.2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.720/2012 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat
 • Ordin nr. 4.315/25.05.2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.704/2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024
 • Ordin nr. 4.135/03.05.2023 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023
 • Ordin nr. 4.112/28.04.2023 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023
  • Anexă: Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023
 • Ordin nr. 4.108/28.04.2023 privind modificarea ordinului ministrului Educației nr. 6.254/2022 – Ghidul solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin nr. 4.072/26.04 2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, în Ministerul Educaţiei şi în alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023 – 2026
 • Ordin nr. 3.899/28.03.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea grupelor de acomodare pentru dobândirea noțiunii de limbă, cultură și civilizație românească de către elevii care nu a u fost înscriși în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani
 • Ordin nr. 3.889/27.03.2023 privind constituirea Consiliului ştiinţific care coordonează administrarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România
 • Ordin nr. 3.863/17.03.2023 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție, analiză și soluționare contestații a proiectelor depuse în cadrul apelului de propuneri de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor
 • Ordin nr. 3.862/17.03.2023 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție, analiză și soluționare contestații a proiectelor depuse în cadrul apelului de propuneri de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe
 • Ordin nr. 3.800/09.03.2023 privind structura anului școlar 2023 – 2024
 • Ordin nr. 3.783/03.03.2023 privind aprobarea nivelului maximal de preț al pachetelor cu rechizite școlare acordate elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare
 • Ordin nr. 3.782/03.03.2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională
 • Ordin nr. 3.721/22.02.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2023
 • Ordin nr. 3.696/17.02.2023 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2022-2023
 • Ordin nr. 3.684/15.02.2023 pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a Procedurii de înscriere în clasa a IX -a, în anul școlar 2023 – 2024, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi
 • Ordin nr. 3677/14.02.2023 privind modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice
 • Ordin nr. 3.675/14.02.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 6.461/23.12.2022 – Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor
 • Ordin nr. 3.674/14.02.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 6 423/2022 – Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe
 • Ordin nr. 3.663/13.02.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 3.071/2023 – Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual
 • Ordin nr. 3.656/13.02.2023 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2023
 • Ordin nr. 3.629/02.02.2023 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Săptămâna verde”
 • Ordin nr. 3.612/31.01.2023 privind aprobarea Listei activităților educative internaționale, naționale, regionale și interjudețene organizate în anul școlar 2022 – 2023
 • Ordin nr. 3.613/31.01.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 6216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual
 • Ordin nr. 3.262/30.01.2023 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.219/2010 privind recunoașterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările și completările ulterioare
  • AnexăLista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
 • Ordin nr. 3.139/25.01.2023 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011
 • Ordin nr. 3.138/25.01.2023 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022 – 2023
 • Ordin nr. 3.046/17.01.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking
 • Ordin nr. 3.027/12.01.2023 pentru aprobarea competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2022-2023

Mai multe Ordine, Hotarari, Legi in lista de mai jos


 • Ordin nr. 5.152/30.08.2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022
 • Ordin nr. 5.151/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022 (+ anexă: calendar examen)
 • Ordin nr. 5.150/30.08.2021.privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023
  • Anexe 1 + 2 + 4 + 5 
  • Anexa nr. 3:  Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale
 • Ordin nr. 5.149/30.08.2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 – 2022 (+ anexă: calendar examen)

Sari la conținut